سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هادی غفاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی

چکیده:

قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک اعم از استقلال طلبی، ریسک پذیری، خلاقیت، کنترل درونی و انگیزه پیشرفت و تاثیر آموزشهای دانشگاهی در ارتقاء سطح این قابلیتها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در حوزه پژوهشهای کاربردی طبقه بندی گردیده و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. ری داد هها به کمک پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفته است. ضریب پایایی پرسشنامه ۰/۸۶ برآورد گردید. نمونه آماری مشتمل بر ۲۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۷-۸۶ بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت بالاتر از حد میانگین بود، اما نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پایینتر بود. همچنین، آموزشهای دانشگاهی در پرورش قابلیتهای کارآفرینی در دانشجویان موثر نبوده است.