سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید معاذاللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
مسعود حسامی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
مهرداد زرگری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، طرح سد و نیروگاه کارون IV ، شرکت مهندسین مشاور

چکیده:

امروزه تزریق سیمان به صورت گستردهای جهت بهبود پیهای سنگی سدها بکار میرود . تزریقپذیری توده سنگها تابع عوامل مختلفی است که هر یک بطور جداگانه میتواند بر کیفیت آن تأثیرگذار باشد . پارامترهای مورد استفاده در طراحی تزریق چون نوع سنگ، ناپیوستگیها و ویژگیهای آنها، نفوذپذیری، فشار تزریق و … دارای ارتباط پیچیده و مبهم بوده و تعیین رابطهای مستقیم بین آنها به سادگی امکان پذیر نمی – باشد . در چنین مواردی میتوان با تشکیل پایگاه دادهها و استفاده از روشهای » هوش مصنوعی « روابط منطقی بین این عناصر را مدلسازی کرد . چرا که این روشها قادر به دریافت تجربیات و دانش مهندسان در امر مدلسازی میباشند . در تحقیق حاضر قابلیت استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی برای تخمین خورند سیمان در مورد بخشی از پرده آب بند سد کارون ۳ بررسی شده است . از آنجایی که این پارامتر، از فاکتورهای اصلی در انعقاد قرارداد تزریق می باشد و عملیات تزریق پرده آب بند هزینه هنگفتی را در برمیگیرد، بنابراین نتایج تحقیق حاضر بر روی
اقتصاد پروژه غیر قابل انکار است . به این منظور شبکههای مختلف با توجه به تقسیم دادهها براساس ردیف و سری تزریق و با ترکیبهای متفاوت دادههای ورودی آموزش یافته و تست شده است . در نهایت کارایی شبکههای مختلف بررسی شده است