سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مرکباتی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
علی کریمی طاهری – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در تحقیق حاضر قابلیت کارپذیری گرم آلیاژ حافظه دار ۵۰٫۴at%Ni-49.6Ti، بوسیله تعیین پارامتر تمرکز سیلان مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آزمون فشار گرم در محدوده دمایی oC 1000-700 و نرخ کرنش s-1 1-001/0 روی نمونه‌های همگن‌سازی شده انجام شد. سپس با بکارگیری نتایج منحنی‌های تنش- کرنش پارامتر تمرکز سیلان محاسبه شد. نتایج نشان داد که پارامتر تمرکز سیلان در دماها و نرخ کرنشهای متفاوت کمتر از ۵ است، که این مسئله حاکی از کارپذیری مناسب آلیاژ است. البته در دمای oC700 و نرخ کرنشهای s-1 1 و ۱/۰ و همچنین دمای oC1000 و نرخ کرنش s-1 1 پارامتر تمرکز سیلان مثبت بوده و میزان اندکی ناپایداری سیلان مشاهده شد. یکی از علتهای ظهور این پدیده می‌تواند ناشی از انجام تغییر شکل در دمای اندک و نرخ کرنش بالا باشد. علت دیگر آن می‌تواند ناشی ازتشکیل لایه اکسیدی و سپس شکسته شدن آن در دما و نرخ کرنش بالا باشد.