سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم فتاحی کیاسری – کارشناس ارشد مطالعات خاکشناسی شرکت مهندسین مشاور پویشگران کویر
امیر فتوت – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آلودگی خاک با فلزات سنگین یکی از مشکلات زیست محیطی عمده در جوامع بشری است . به کارگیری لجن فاضلاب آلوده به فلزات سنگین در بخش کشاورزی و همچنین مصرف بیش از اندازة بعضی از آفت کش های معدنی و کودهای کشاورزی از منابع عمدة ورود فلزات سنگین در خاک های کشاورزی به شمار می رونددر بین فلزات سنگین کادمیم به علت پویایی نسبی زیاد در خاک و پتانسیل بالای سمیت در موجودات حتی در غلظت های پایین، مورد توجه استدر طی سالهای اخیر روش گیاه پالایی۱)خصوصاً گیاه جذبی۲ ) به عنوان یک روش ارزان تر نسبت به روش های دیگر برای خروج فلزات سنگین از خاک پیشنهاد شده است . از جمله فاکتورهای مهم موفقیت در گیاه پالایی جذب در زمان کوتاه، تولید زیست تودة کافی و همچنین کشت و برداشت راحت می باشدسه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه از جمله گیاهان زراعی به حساب می آیند که دارای بعضی از این خواص می باشندبه طور خلاصـه اهداف این طرح عبارت است از : -۱ تعیین قابلیت روش گیاه پالایی برای خروج عنصر کادمیـم از خاک . -۲ بررسی توانایی سه گونة آفتابگردان، ذرت و پنبه در جذب و انتقال کادمیم .