سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
علی گودرزی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

بیشترین خطر زمین لرزه به علت سیستمهای سازه ای ضعیف، قد یمی و آسیب پذ یر است . روشهای استاتیکی فزاینده غیر خطی از جمله روشهای طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد می باشد. روش طیف ظرفبت که از جمله ش یوه های طراحی بر اساس عملکرد می باشد احتیاج دارد که دو مقدار اساسی ظرفیت لرزه ای و تقاضای زلزله به موقع با هم منطبق شوند . در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلی فشار افزون میزان موثر بودن استفاده ازالمانهای افز اینده سختی و میرایی (ADAS) شکل در مقاوم ساز ی قابه ای بتن ی مورد X و نیز مهاربندهای فولادی ۸ و ۱۲ طبقه که بتواند معرف قابها ی بتن ی کوتاه ، متوسط ، بررسی قرار گیرد. به همین جهت ۳ سر ی قابه ای بتن ی ۴ و بلند باشد برای تحقیق انتخاب گرد ید. در ابتدا قابها تنها بر ای باره ای ثقلی طراحی شده و سپس با توجه به ضعیف بودن آنها برا ی مقابله با نیروهای لرزه ا ی نسبت به مقاوم ساز ی با استفاده از دو روش افزودن المانهای افز اینده سخت یو میرایی (ADAS) و نیز مهاربندهای فولادیXشکل اقدام شده است. نقطه عملکرد بدست آمده و مقایسه آن با ترازحد ایمنی جانی آیین نامه FEMA نشان دهنده میزان موثر بودن مقاوم سازی انجام شده برای قاب خواهد بود.