سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
عارف بشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلان
عباس آدینه وند – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلان
فتاح فتاحی وانانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
میلاد فکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ایلام واحد علوم تحقیقات

چکیده:
از دیدگاه علمای فقه اسلامی هرگاه تبلیغات بازرگانی شرکت های تجاری به گونه ای باشد که منجر به جهل به اوصاف ذاتی کالا و مانع علم تفصیلی مخاطبان آگهی و مصرف کنندگان بر محصول تبلیغی گردد، سبب ایجاد معامله غرری می شود که با استناد به مستندات قاعده نفی غرر، معامله باطل می باشد. این حکم علی الخصوص در انعقاد قراردادهای الکترونیکی مبتنی بر تبلیغات اینترنتی و فروشگاه های مجازی که امروزه یکی از معاملات شایع در اقتصاد و بازار است – در انتساب اوصاف موهوم بر موضوع آگهی ظهور بیشتری دارد که البته باتوجه به خاصیت و ماهیت قراردادهای الکترونیکی، از آنجا که امکان رویت کالای تبلیغاتی وجود ندارد، مساله را با مشکل مواجه می سازد. از این رو پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی مسأله را مورد بررسی قرار داده، ضمن ارزیابی مستندات و مبانی قاعده نفی غرر و برشماری اشکال غرر در تبلیغات تجاری، به بررسی قواعد غرر در تبلیغات بازرگانی و جهان ضمان و جبران خسارت گروه های مرتب با آن پرداخته و در نهایت چنین بدست آورده که از طریق اتحاد ملاک می توان مسأله را با نظرفقها راجع به اختبار اوصاف مبیع یافت که در آنجا بر این قول می باشند که می توان به استناد به تبلیغات تجاری، مورد معامله را خرید، لکن صحت معامله مبتنی بر عدم غرر آن و خیار فسخ یا ارش آن مبتنی بر عدم غرور در آن می باشد.