سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ایمانی برندق –

چکیده:

این تحقیق به بررسی قدرت افشای اندازه های گوناگون داراییهای نفت وگاز پرداخته که در پی یافتن روابط بین اندازه های قابل ارائه برای نفت و گاز، ارائه بهترین اندازه بیان کننده ارزش جایگزینی این دارایی ها و بیان روابط بین اندازه های قابل ارائه این دارایی ها می باشد . این پروژه، بنوبه خود برای کمک به سرمایه گذاران و علاقمندان خارجی و تصمیم گیرندگان داخلی در صنع ت نفت
وگاز تعبیه شده است از آنجائیکه اندازه های گوناگونی همچون حاشیه فروش مستقیم، ارزش فعلی، ارزش آتی و ارزش دفتری برای دارایی های نفت وگاز متصور است ار ائه چنی ن اندازه ها و روابط بین آنها کمک شایانی به امر تصمیم گیری می نماید . تحقیق حاضر نشان می دهد که اندازه حاشیه فروش مستقیم، ارزش فعلی وارزش آتی در هر دو جامعه نفت و گاز با ارزش جایگزینی آن روابط نزدیکی دارد در ضمن ارزش دفتری نیز در جامعه نفت رابطه نزدیکی با ارزش جایگزینی آن دارد ولی برای این ارزش در جامعه گاز رابطه معنی داری با ارزش جایگزینی دیده نشد . در آخر نیز حاشیه فروش مستقیم به عنوان مهمترین و بهترین اندازه ارائه کننده ارزش جایگزینی در جامعه نفت و گاز بیان گردید .