سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محسن ریاضی – کارشناس دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تأمین اجتماع
میترا مهدوی ایزدی – کارشناس دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تأمین اجتماع
کبری چاکرالحسینی – کارشناس دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تأمین اجتماع

چکیده:

مطابق با ماده ٣٨ قانون، پیمانکاران در زمرة مشتریان سازمان تأمین اجتماعی به حساب میآیند. مطابق با مفاد این قانون، در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران موظفند شرایط لازم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه مر بوط به سازمان تأمین اجتماعی فراهم نمایند. در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار (کارفرمایان)، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی میگردد. در این مقاله مهمترین مسائل و مشکلات فیمابین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد. براساس نتایج این تحقیق، عدم ارسال، ارسال ناقص و یا ارسال اطلاعات خلاف واقع ازسوی پیمانکاران به سازمان تأمین
اجتماعی، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی درخصوص ارسال دقیق و جامع اطلاعات مورد نیاز، عدم آگاهی کافی پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران و نیز اعتراض به برخی قوانین موجود درخصوص پیمانکاران (نظیر تعلق جریمه تأخیر به پیمانکاران درصورت عدم ارسال لیست و پرداخت حقبیمه به سازمان، نگهداشت ٥ درصد از اصل قرارداد بعنوان ضمانت نزد کارفرماو… ) ازجمله دلایل اصلی ایجادمسئل هومشکل بی نپیمانکاران و سازما نتأمی ناجتماعی میباشد.