سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا شهاب – محقق موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (مراغه)

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی میزان عملکردارقام ولاینهای پیشرفته عدس اجرا گردید .دراین بررسی۹لاین عدس به همراه رقم شاهد در قالب طرح کامل تصادفی ودر ۴ تکرار مقایسه گردیدند. عملیات پائیزه وبهاره آماده سازی زمین و همچنین یادداشت برداریهای مورد لزوم انجام گردیده وپس از برداشت محصول لاینها وارقام تجزیه آماری شده ومقایسه میانگین بین لاینها انجام گردید . نتایج نشان دادکه تفاوت بین عملکرد بذر ارقام ولاینها با اطمینان ۹۵ %وجودداشته ولاینهای (۳،۴،۶)ILL 7523,ILL 5468 ,ILL6206 نسبت به شاهد ودیگر لاینها دارای عملکرد بیشتری بوده ودر کلاس بالاترA قرار گرفتند . ولاین شماره ۲ یعنیILL 6030درکلاسB قرار گرفته وبقیه لاینهاهمراه با شاهد در کلاس های پائین تر قرار گرفتند.بین صفات تعداد روز تاگلدهی،وزن صددانه ،در درون لاینها درسطح ۵% اختلاف معنی داری وجود داشت ولی درمورد دیگر صفات اختلافی وجود نداشت .نتایج مقایسه وزن بیوماس لاینهامانند عملکرددانه بوده،وبررسی میزان همبستگی صفات زراعی نشان داد بین عملکرد دانه وبیوماس و صددانه همبستگی مثبت وجودداشته است .در نهایت لاینهای برتر برای بررسی میزان پایداری وسازگاری به مناطق نیمه معتدل دریک طرح ملی بررسی مجدد شدند