سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تقی بابائی – عضو هیات علمی بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
امیر یزدان سپاس – استادیار و معاون بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
احمدرضا کوچکی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر

چکیده:

برای دستیابی به رقم جدید گندم پر محصول و پایدار و ترجیحا با سازگاری عمومی و یا حداقل با سازگاری خصوصی و واجد خصوصیات زراعی مطلوب نظیر تحمل به سرما, خشکی و آفات و بیماری ها،دو لاین امیدبخش برتر طرحهای بررسی و مقایسه عملکرد و پایداری لاین های الیت گندم نان ناحیه سرد (ERWYT.Cold) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. لاین های آزمایش به نامهای C-78-14 و C-79-16 به ترتیب لاین برتر و انتخابی طرح ERWYT.C-78 در استان مرکزی و لاین برتر و انتخابی با سازگاری عمومی طرح ERWYT.C-79 در استان مرکزی و ناحیه سرد کشور بودند که در مقایسه با شاهد رقم رایج بک کراس روشن در دو شهرستان خمین و شازند استان مرکزی در مزارع زارعین در سال زراعی ۸۲-۸۳ بررسی شدند. هر سه رقم و لاین در زمان معمول کاشت گندم استان مرکزی کشت گردیدند. در زمان کاشت تا برداشت,عملیات زراعی و مراقبت های لازم از جمله آبیاری , مصرف کود و مبارزه با بیماری ها و آفات و علف های هرز به صورت همزمان و یکسان انجام شد و یادداشت برداری های لازم در دوره رشد صورت گرفت. بعد از برداشت و رکوردگیری, میانگین عملکرد در هکتار برای لاین های امیدبخش C-78-14 ،C-7916 و رقم بک کراس روشن به ترتیب ۶۷۱۶ ،۶۷۷۳ و ۶۰۲۵ کیلوگرم بود. لاین امید بخش C-78-14 با شجره P101//Maya/3/Snb/55.174 با توجه به پتانسیل عملکرد بالا و سایر صفات زراعی مطلوب از جمله زودرسی و برخورداری از اقبال خوب در نزد زارعین با سازگاری خصوصی برای مناطق سرد استان مرکزی انتخاب شد . لاین C-78-14 سپس در آزمایش On-farm سال زراعی ۸۴-۸۳ در شهرستان اراک نیز بعنوان دومین شاهد در کنار گندم رقم شهریار برای بررسی و مقایسه ۴ لاین امیدبخش برتر دیگر گندم در شرایط زارعین کشت گردید. در این بررسی نیز لاین C-78-14 بدون اختلاف عملکرد معنی دار نسبت به یکی از لاین ها ی دارای ۶ درصد عملکرد بیشتر ، با ۱۷ درصد افزایش عملکرد نسبت به رقم شاهد شهریار مجددًا مورد استقبال زارعین قرار گرفت و لذا معرفی این لاین برای کشت در منطقه سرد استان مرکزی پیشنهاد می گردد.