سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم کامیاب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت الله توحیدی نژاد – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین شاهسوند حسنی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تریتی پایرم سومین آمفی پلوئید ساخته دست بشر بعد از تریتیکاله و تری توردیم می باشد که دارای مقاومت به شوری (معادل نصف شوری آب دریا ) است. به منظور تعیین رابطه عملکرد دانه با صفات مربوط به برخی مراحل رشد و ساختار مورفولوژیکی ۱۳ لاین تریتی پایرم در منطقه کرمان، آزما یشی با بهره گیری از طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۸۵-۱۳۸۴ انجام شد . نتایج نشان داد که بین لاین های مورد بررسی از نظر کلیه صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود دارد و مقایسات میانگین انجام شده در مورد اکثریت صفات، برتری لاین La/b را نشان داد.و همچنین بیشترین عملکرد نیز به این لاین تعلق داشت.بنابراین، می توان این لاین را به عنوان یکی از بهترین لاین های حال حاضر تریتی پایرم جهت استفاده در برنامه های به نژادی معرفی کرد . عملکرد با طول ریشک، عرض برگ اصلی، تعداد برگ، ظهور خوشه و شروع گرده افشانی همبستگی داشت.