سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد میرزاخانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فرهان
علی رضا طالب نژاد – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی اراک

چکیده:

آزمایش بررسی ارقام و لاین ها ی پیشرفته گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه و روغن در سال زراعی ۸۱-۱۳۸۰ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی ار اک با ارتفاع ١٧٥٧ متر از سطح دریا و با خا ک شنی لومی به اجرا درآمد . آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار اجرا شد . طول خطوط کاشت ٣ متر ، فاصله خطوطازهم ٥٠ سانتی متر و فاصله بو ته ها ٥ سانتی متر لحاظ شد تا تر اکم ٤٠٠٠٠٠ بوته در ه کتار بدست آید . ارقام و لاین های بکار رفته در این بررسی شامل لاین L. SP، رقم اراک-۲۸۱۱، لاین IL.111 ، رقم محلی اصفهان رقم FO2، لاین k. H. 48.154 و لاین Es.68 بودند. صفاتی از قبیل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی ، ارتفاع اولین شاخه فرعی از سطح زمین ، تعداد غوزه در بوته ، تعداد دانه در هر غوزه ، عملکرد دانه وعملکرد روغن و درصد روغن اندازه گیری شد بطوریکه لاین ES.68 با ۲۰۵۸ و لاین K. H. 48.154 با ۷۱۷/۵ کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. لاین K. H.48.154 علی رغم آنکه بیشترین (۲۹/۸۸) درصد روغن دانه در بین سایر ارقام بود ولی از آنجائیکه کمترین عمل کرد دانه را د اشت بنابراین از نظر عملکرد روغن نیز ضعیف ترین لاین بود. در حالیکه لاین ES.68 با متوسط ۲۶/۲۵ درصد روغن دانه و با درنظر گرفتن عمل کرد دانه ( ۲۰۵۸ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن آن ۵۴۰/۲۲ کیلوگرم در هکتار می شود. بنابراین لاین ES.68 به عنوان بهترین لاین در بین سایر ارقام و لاین های مورد بررسی، معرفی می گردد.