سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم افشاری – تهران، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
سیدعلی جزایری – تهران، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
یاسر ملایی برزی – تهران، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران

چکیده:

دانسیته قدرت مشخصه سنجش عملکرد پیل سوختی اسـت و ساختار لایه کاتالیست به شدت بر آن تاثیر می گذارد . مدیریت آب نیز بر این مشخصه پیل تـاثیر مـی گـذارد و از اینـرو بایـد مورد توجه قرار گیرد . برای بررسی مدیریت آب و تاثیر آن بر عملکــرد پیــل، در ایــن مقالــه یــک مــدل غیــر ایزوترمــال از کاتالیست کاتد پیل سوختی غشا پلیمری بسط داده شده است . بدین منظور م عادلات بقا جرم، ممنتم، اجزا شیمیایی، انـرژی و پتانسیل الکتروشیمیایی به صورت کوپل، یک بعدی و در لایـه کاتالیســت کاتــد بــه روش عــددی و بــا قــرار دادن فرضــیات مناسب روی مدل حل شده اند . با حل این معادلا ت مقدار آب موجود در این لایه پیل و تـاثیر آن بـر پارامترهـای ایـن لایـه بررسی شده است . در پایان مدل با نتایج آزمایشگاهی موجـود در مراجع مقایس ه و نشـان داده شـده کـه نتـایج شـبیه سـازی سازگاری بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد .