سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران
مرتضی حسینعلی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران
سیدحمیدرضا جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

عملکردسازه های بتنی در زلزله های گذشته نشان می دهد که این سازه ها دربرابر زلزله آسیب پذیرند.به جهت نقص آئین نامه های رایج طرح ساختمانها،از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در برابر زلزله،در چند سال اخیر روش طراحی براساس عملکرد مورد توجه پژوهشگران وآئین نامه های جدید قرار گرفته است تا بتوان سازه ای ساخت که عملکرد آن در مقابل زلزله های مختلف قابل پیش بینی باشدوبتوان عملکرد مورد نظر را بسته به هدف سازه انتخاب کرد.در ارزیابی لرزه ای،چگونگی رفتار سازه بویژه در شرایطی که در اثر زلزله از محدوده رفتار الاستیک خارج می شود،بررسی می گردد وبدین منظور مقایسه ای بین پارامتر نیاز لرزه ای وپارامتر ظرفیت سازه صورت می گیرد.در روش طیف ظرفیت لازم است اهداف عملکردی سازه،منحنی ظرفیت سازه،نقطه عملکرد سازه تعیین شوند.در این مقاله عملکرد ساختمان بتنی ۵طبقه متقارن ونیز نامتقارن با ۲۰و۴۰ درصدتقارن مورد بررسی قرار می گیرد.سازه مورد نظر براساس آئین نامه های معتبر تحلیل سه بعدی وطراحی شده وآنالیز دینامیکی غیر خطی وبار افزون انجام میگیرد.باانجام این تحلیل ها ورسم طیف ظرفیت سازه و منحنی های ظرفیت برای تک تک اعضاء،اهداف عملکردی سازه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در این بررسیها نسبت های فرکانس پیچشی به فرکانس جانبی سازه ونیز نسبت طول به عرض سازه که در رفتار ساختمان های نامتقارن اثر قابل توجهی دارند مورد ارزیابی قرارمیگیرند.همچنین مقایسه ای بین نتایج روش طیف ظرفیت با نتایج روش آئین نامه های معتبرموجود انجام خواهد شد. در این مقاله با استفاده از روش طراحی بر اساس عملکرد سازه های ۵ طبقه بتنی که در یک جهت دارای خروج از مرکزیتهای متفاوت می باشند مورد ارز یابی قرار می گیرد. سازه های متقارن ونامتقارنی که براساس آیین نامه های ۲۸۰۰وآبا برای یک سطح خطر مشخص طراحیمی شوند دارای سطح عملکرد یکسانی نیستند در حالت متقارن سطح عملکرد سازه بالاتراز حالت های نامتقارن است وهر چه سازه نا متقارن تر می شود سطح عملکرد سازهپایین تر می رود.