سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اسماعیل فرزانگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

سحرگاه روز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ در ساعت ۵:۲۶:۲۶ به وقت محلی ،زمین لرزه ای با بزرگی Mw= 6,5 شهر بمو روستاهای پیرامون آن را به لرزه در آورد و باعث کشته شد ن بیش از ۲۶۰۰۰ نفر از ساکنان این منطقه ویرانی شهر و ارگ تاریخی بم گردید . بررسی های لرزه خیزی تاریخی و سده بیستم این منطقه نشان می دهد که تا قبل از رویداد زمین لرزه اخیر ،شهر بم و مناطق پیرامون آن شاهد رویداد زمین لرزه های مخرب نبوده اند . علیرغم تصورات اولیه مبنی بر فعالیت دوباره گسله کواترنر بم در این زمین لرزه،بررسی داده های بدست آمده از پس لرزه های رویداده در منطقه کلانلرزه ای و همچنین جابجایی های سطحی استخراج شده از داده های تداخل سنجی مربوط به رادار Envisat نشان داد که زمین لرزه در اثر فعالیت یک گسله پنها ن که درست از زیر شهر بم عبور می کند بوجود آمده است . داده های شتابنگاری بدست آمده از این زمین لرزه توسط ۲۷ دستگاه شتابنگار ثبت گردیده که یکی از مهمترین شتابنگاشتهای نزدیک به چشمه زمین لرزه و گسل مسبب آن در ایستگاه فرمانداری بم ثبت شده است . بیشینه شتاب ثبت شده از این رویداد نزدیک به شتاب ثقل زمین در ایستگاه فرمتانداری بم بوده است . اثر جهت پذیری گسل بر روی نگاشت ثبت شده در این ایستگاه کاملاً مشخص است . افزون بر ۱۷۰ شتابنگاشت از پسلرزه های رویداده در منطقه توسط دستگاههای شتابنگاری گه پس از رویداد زمین لرزه بم در منط قه نصب شده اند، تاکنون بدست آمده است . در این مقاله ضمن بررسی جنبه های لرزه زمین ساختی زمین لرزه بم به مطالعه داده های بدست امده از جنبش نیرومند زمین از این زمینلرزه خواهیم پرداخت