سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فرمهینی – شرکت پارس ژنراتور
محمدرضا اجلی – شرکت پارس ژنراتور
محمدابراهیم وکیلی – شرکت پارس ژنراتور

چکیده:

در موتورها و ژنراتورهای فشار قوی با افزایش استرس های عملکرد، اهمیت استفاده صحیح ازمواد هادی و نیمه هادی نیز افزایش می یابد. از آنجاییکه تاکنون هیچگونه استاندارد ملیو بین المللی در مورد چگونگی استفاده ازمواد ضد کرونا در استرسهای مختلف مکانیکی، الکتریکی و … ارائه نشده است، لذا در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.
در این مقاله نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی شینه ها و سیم پیچ های ساخته شده به روش رزین ریچ و نفوذپذیری تحت خلاء و فشار بمنظور بررسی اهمیت مواد ضدکرونا و همچنین طرز استفاده صحیح از آنها در ماشینهای الکتریکی فشار قوی ارائه شده است. در این مقاله همچنین پیشنهاداتی در زمینه چگونگی استفاده ازنوارها و وارنیش های هادی و نیمه هادی و اندازه گیری مقاومت سطحی آنها ارائه شده است.
درماشینهای الکتریکی فشار قوی بمنظور جلوگیری از بروز تخلیه الکتریکی در فاصله هوایی موجود بین سطوح سیم پیچو هسته استاتور، بایستی اتصال الکتریکی خوبی بین سطوح شینه و ورقهای هسته استاتور ایجاد گردد. این چرخهدر صورتیکه در هنگام عملکرد ماشین ادامه یابند، موجب فرسایش عایق و در نتیجه باعث کاهش عمرمفید ماشین می گردند. در عمل تنها شینه های سرباز یا شینه های نزدیک به سرفازها در معرض استرس الکتریکی به اندازه کافی بزرگ قرار می گیرند که موجب بروز تخلیه الکتریکی در این شینه ها میگردد.