سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدعطاءالله حسینی – گروه مهندسی جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
طوبی عابدی – گروه مهندسی جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران

چکیده:

ساخت جاده های جنگلی در واقع دخالت در طبیعت ناشناخته جنگل است که منجر به بهم زدن تعادل طبیعت منطقه می شود، مطالعه دقیق مشخصات مکانیک خاک می تواند در انتخاب تکنیک های مناسب جاده سازی و اجرای عملیات ساختمانی آن مفید باشد. تحقیق حاضر به دلیل وچود مشکل لغزش درجاده های جنگلی انجام گرفت و هدف، بررسی برخی مشخصات مکانیکی خاک و تاثیر آن بر حرکت های توده ای بود. جهت انجام پژوهش دو منطقه لغزشی در کناز جاده در پارسل های ۱۰۵ و ۱۰۷ سری یک حوضه آبخیز چفرود انتخاب شده و سپس به مساحی اندازه گیری طول، حداقل و حداکثر عرض، ارتفاع تاج و شیب متوسط اقدام شد. برای بررسی خاک تعداد ۴ گمانه حفر گردید (۲ گمانه در مناطق لغزشی و ۲ گمانه در مناطق ثابت به عنوان شاهد) و نمونه ها جهت انجام آزمایش های مکانیک خاک برداشت شدند. آزمایش های خاک شامل حدود آتربرگ، بافت و دانه بندی بود که نتایج آن را نشان داد خاک مناطق لغزشی دارای بافت SC و مناطق شاهد CL , CH هستند. به علت وجود ریز دانه در خاک مناطق لغزشی و جذب و نگهداری رطوبت توسط آن که از درصد بالای رطوبت طبیعی خاک منطقه مشخص است و همچنین نامناسب بودن جریان زهکشی خاک و انجام عملیات جاده سازی دچار تحریک و لغزش شده است.