سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره آتش مرد – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ( دانشگاه بوعلی سینا)
سعید خدابخش – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
حسن محسنی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
رضا بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ( دانشگاه بوعلی سینا)

چکیده:

رخسار ههای ماس هسنگی ژوراسیک شرق همدان که با ناپیوستگی فرسایشی و یا گسله بر روی رخسار ههای فیلیت و اسلیتی تریاسژوراسیک قرار دارند، از نظر رخسار ههای سنگی شباهت زیادی به رخسار ههای ماس هسنگی موسوم به سازند شمشک در ایران مرکزی دارند. منطقه مورد مطالعه قسمتی از شمال حوضه رسوبی باریک سنندج- سیرجان است، که محی ط رسوبی و رخسار ههای سنگی این طبقات در آن مورد بررسی قرار گرفته است. برش بررسی شده از ٥ واحد سنگی تشکیل شده است که در سه مجموعه زیر قرار میگیرد: ١- بخش پایینی (شیل، سیلتستون)، ٢- بخش میانی (ماسه سنگ و سنگ آهک ماسهای) و ٣- بخش بالایی (ماسه سنگ) تشکیل شده است. سنگهای بخش پایینی دارای مواد آلی تا ١% میباشند. نتایج پیرولیزRock- Evalبرروی ایننمونههای بیتومیندار بیانگر وجود کروژن نوعІV و IIIم یباشد. مطالعه پتروگرافی نیز بیانگر وجود ماسرالهایگروه اینرتینیت است که شامل سمیفوزینیت، میکرینیت و اینرتودترینیت میباشد. برمبنای شواهدلیتولوژیکی و ساختمانهای رسوبی بخش زیرین این طبقات در یک محیط لاگونی تشکیل شده اند. وجود آثار حمل در فسیل- های شاخص دریای باز در آهکهای ماسهای (بخش میانی) و ساختمانهای طبقه بندی مورب پشتهای و تقعری و ایکنوفسی لهای تالاسینوئیدس و دیپلوکراتریون در بخش ماسه سنگ بالایی که به طور عمده از نوع کوارتز وک و دانه ریز است نشانگر تشکیل در محیط ساحلی و تحت تاثیر امواج میباشد.