سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدهادی گروسی فرشی –
بابک سید پورمند –

چکیده:

مواد غذا یی از راهها ی گوناگون در معرض آلودگی قرار می گیرند و بعلاوه بسیاری از میکروبها ی بیماریزا بوسیله مواد غذایی به انسان منتقل می شوند یکی از باکتر یهای بیماریزا که از طریق موا غذا یی، به انسان منتقل می شود لیستریا مونوسیتوژنزمی باشد . لیستریامونوسیوژنز عامل بیماریهایی نظیر مننژیت، مننگوآنسفالیت، سقط جنین، کونژنکتیویت، ورم پستان سپتی سمی و امثال آن می باشد با توجه به گزارشات وسیع که از آلودگی شیر خام و پاستور یزه به لیستریا مونوسیتوژنز و هم چنین آلودگی انسانها از طریق این فراورده ها ی دامی ارائه شده است ، این تحقیق در مورد آلودگی شیرخام و پاستوریزه صورت گرفت . در ا ین تحقیق بر روی ۲۰۰ نمونه شیر خام جمع آوری شده از مراکز جمع آوری شیر استان اصفهان و ۱۰۰ نمونه شیر پاستوریزه شده همین استان کار شد . درآزمایشاتی که انجام گرفت از تعداد ۲۰۰ نمونه شیر خام ۱۱ مورد ) %۵,۵) لیستر یا مونوس یتوژنز جدا گرد ید که پس از بررسی ها ی لازم ۸ مورد آن ) %۴) سروتیپ Aa 3 مورد %۱/۵ سروتیپ a 2 جدا گرد ید . از تعداد ۱۰۰ نمونه شیر پاستور یزه هیچ سروتیپی از لیستر یامونوسیتوژنز جدا نگردید که ا ین خود بعلت تکنیک خاص ( بالا بودن درجه حرارت و کوتاه بودن زمان HTST (کارخانه های شیر پاستوریزه استان اصفهان می باشد .