سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه زمانی – شرکت توزیع نیروی برق مشهد
سعید علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق مشهد
سعید شریعتی مزینانی – شرکت توزیع نیروی برق مشهد

چکیده:

فرهنگ سازمانی “ به عنوان مفهومی که در بر دارندة باورها، رزشها و جهت گیریهای رفتاری مسلط در سازمان استبراساس رویکرد جدید به سازمان از حدود بیست سال قبل
وارد مباحث و نظریات مربوط به سازمان شده است . اکنون همگان پذیرفته اند که عملکرد یک سازمان تنها متأثر از جنبه های فیزیکی و مادی آن نیست، بلکه عواطف، ارزشها و
هنجارهای رفتاری اعضای ساز مان نیز به همان نحو و حتی به میزان بیشتری بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارند . امروزه در حوزة علوم مدیریت و سازمان متفکران بسیاری در تلاش
جهت توضیح و تشریح ابعاد فرهنگ سازمانی و رابطه با آن مفاهیمی از قبیل بهره وری، اثربخشی و عملکرد ومدیریت تکنولوژی می باشند . مقاله حاضر چکیده ای است از پروژه مطالعة مؤلفه های فرهنگ سازمانی در یک نمونه از سازمانهای اداری شرکت برق منطقه ای خراسان سال (۱۳۸۴) وبیان جنبه های قوت و ضعف آن وراه کارهای مورد نظر را برای اصلاح و تقویت فرهنگ سازمانی موجود در سازمان