سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون مشگین کلک – آزمایشگاه تحقیقاتی محرکه های الکتریکی دانشکدة مهندسی برق دانشگاه ص
جعفر میلی منفرد – آزمایشگاه تحقیقاتی محرکه های الکتریکی دانشکدة مهندسی برق دانشگاه ص

چکیده:

بدلیل کاربرد وسیع موتورهای القایی قفس سنجابی در صنعت مدرن، موضوع نظارت بر عملکرد مطلوب این موتورها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . از طرف دیگر، با استفاده از کامپیوترهای سریع می توان رفتار موتورها را شبیه سازی و آثار عیوب متداول و غیرمتداول در آنها را پیش بینی نمود . این امر از آن جهت که می تواند درک دقیق تری نسبت به موتور و خرابیهای آن نتیجه دهد، روشهای مؤثرتری را برای شناسایی عیوب و برنامه ریزی تعمیرات موتورها در صنعت ایجاد می نماید . در این مقاله با شبیه سازی یک موتور القایی قفس سنجابی و با انجام آزمایش، به بررسی طیف جریان استاتور ماشین و علل ایجاد مؤلفه های فرکانسی پرداخته شده است .