سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محسن نوربخش لنگرودی – دکترا مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
مرجان قنبری شاهراجی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی، دانشگاه غیرانتفاعی کوشیار

چکیده:
موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تا کنون جواب مشخصی برایآن ارائه نشده تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد می کند. وجود مالکیت غیر نهادی تضاد نمایندگی میانمدیریت و مالکیت را به همراه دارد.این تضاد نمایندگی ممکن است منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود و سیاست تقسیم سود شرکتها تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر مالکیت غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود :مطالعه کاربردی بر رویشرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع،این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که آیا مالکیتغیر نهادی می تواند نقش مؤثری در سیاست تقسیم سود شرکت ها ایفا کند یا خیر؛ در همین راستا چهار فرضیه تدوین شد. بههمین منظور، داده های مربوط به شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ جمع آوری شدند. در نهایت تجزیه وتحلیل نهایی به کمک نرم افزار Eveiws انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین سیاست تقسیم سود واهرم مالی ، اندازه شرکت و سهامدارن عادی وجود دارد. اما نتایج پژوهش برای مالکیت غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود معنادار نبوده است.