سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر البدوی – استادیار مهندسی فنّاوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین قپانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله از مفهوم دولت الکترونیکی شروع کرده و پس از بیان مبانی مبحث دولت الکترونیک و مراحل تکامل و تحقّق آن ، بـه مفهـوم شهر الکترونیک و بیان جایگاه آ ن در دولت الکترونیکی می پردازیم ، سپس متدولوژی موزاییک ۳ اتحادیه بـین المللـی مخـابراتو سـنجه هایمربوط به آن در تعیین رسوخ اینترنت در کشورهای مختلف مطرح می کنیم ، در ادامه مرور مختـصری بـر برنامـه راهبـردی فنّـاوری اطلاعات سه شهر سنگاپور ، تل آویو و تهران می نم اییم ، و ضمن معرفی مدل توسعه اطلاعاتی برنامه توسعه سازمان ملل، سـنجه هـایی را برای هر کدام از ارکان این مدل معرفی می نماییم تا در قسمت بعد توسط آنها سه شهر انتخاب شده را از نظر توسـعه اطلاعـاتی مقایـسه نماییم ، در نهایت جایگاه شهر تهران را از نظر توسعه اطلاعا تی در میان شهرهای الکترونیک توسعه یافته ای چون سنگاپور و نیمـه توسـعه یافته ای چون تل آویو مشخص می گردانیم