سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین شکر کن –
کیومرث بشلیده – ارایه کننده
جمال حقیقی –
عبدالکاظم نیسی –

چکیده:

پژوهش حاضر ویژگیهای شخصیتی ، نارساییهای شناختی ، متغییرهای سازمانی و زیستی – جسمانی را به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارگران یک شرکت در اهواز بررسی کرده است . نمونه اصلی پژوهش شامل ۱۸۹ کارگر حادثه دیده (طی ۵ سال گذشته) و ۱۸۹ کارگر حادثه ندیده و در نمونه اعتبار یابی پژوهش شامل ۸۲ کارگر حادثه دیده و ۸۱ کارگر حادثه ندیده بودند .برای انتخاب نمونه از گروههای حادثه دیده و حادثه ندیده از روش انتخاب تصادفی ساده استفاده شد. کارگران حادثه دیده و حادثه ندیدهء نمونهء اصلی پژوهش ، به وسیلهء پرسشنامهء شخصیتی پنج بعد بزرگ (به جزء گشاده ذهنی ) ، پرسشنامهء نارساییهای شناختی ، متغیرهای سازمانی و ویژگیهای زیستی – جسمانی مورد سنجش قرار گرفتند و به منظور ناشناس ماندن هویت آزمودنیها از کسب اطلاعات جمعیت شناختی پرهیزشد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تمیز، تحلیل واریانس چند متغیری و در بخش اعتبار یابی از همبستگی پیرسون و تحلیل عوامل استفاده شد . نتایج به دست آمده از کاربرد معادلهء تابع ممیز ، فرضیهء پژوهش را تایید کرد . به بیان دیگر ، از روی ویژگیهای شخصیتی ، شناختی ، سازمانی و زیستی – جسمانی می توان احتمال حادثه دیدگی در کارکنان صف را پیش بینی کرد . نتایج به دست آمده و مدل حاصل از این پژوهش به اجمال در این مقاله و به تفصیل در پایان نامه مورد بحث قرار گرفته است.