سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا آویزه – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی – گروه علوم درمانگاهی- اهواز
حسین نجف زاده – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی – گروه علوم درمانگاهی- اهواز
محمد راضی جلالی – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی – گروه علوم درمانگاهی- اهواز
سالومه شیرعلی – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی – گروه علوم درمانگاهی- اهواز

چکیده:

ترکیبات زیادی نظیر استامینوفن، مواد فنلی و نفتالین قادر به اکسیداسیون هموگلوبین گربه و ا یجاد مت هموگلوبینمی و یا تشکیل اجسام هینز در ا ین گونه حیوانی می باشند . در این مطالعه به منظور پیشگیری از مسمومیت با استامینوفن در گربه به وسیله شیمی درمانی و استفاده از ترکیبات گیاهی به مسموم کردن ا ین حیوان اقدام شد . ۶ قلاده گربه ۳) نر و ۳ ماده ) به وسیله تجو یز خوراکی استامینوفن با دوز ۱۵۰ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن از طریق لوله معدی مسموم گردیدند . قبل از خوراندن دارو، ۴ ، ۲۴ و ۷۲ ساعت پس از آن خونگیری از ورید وداج گربه ها به عمل آمد . میزانمت هموگلوبین خون توسط روش اسپکترفتومتریEvelyn & Malloyاندازه گیری شد . بر اساس نتا یج حاصله میزان مت هموگلوبین خون ا ین گربه ها در ۴ ساعت اولیه پس از خوراندن استامینوفن در بالاترین حد خود قرار داشت . ۲۴ ساعت پس از تجو یز دارو میزان مت هموگلوبین به شکل قابل ملاحظه ا ی کاهش یافته بود و در زمان ۷۲ ساعت تقریبأ به حد اولیه خود رسیده بود . بر همین منوال اکثر گربه ها ( قلاده ) در روز اول دست خوش دپرسیون و سیانوز غشاءهای مخاطی شده بودند . با کاهش سطح مت هموگلوبین از شدت ا ین نشانی نیز کاسته می شد .. در کل با توجه با اینکه دوز مصرفی استامینوفن در ا ین مطالعه بسیار بیشتر از دوز درمانی آن در سگ و گربه ) (۲۰ mg/kg بود و با ا ین وجود ۵۰ درصد آنها از مسمومیت جان سالم به در بردند ولی با توجه به ا ینکه میزان ماده موثره قرص ها ی آن ۳۲۵ میلی گرم می باشد و تقسیم کردن آنها به خوبی امکان پذ یر نمی باشد، در کل تجو یز این دارو در گربه ها توصیه نمیشود