سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ارمز – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مقاله شامل بررسی‌های پارامتری پدیدة قوس‌شدگی هستة سد خاکی در مطالعة عددی با نرم‌افزار اجزای محدود می‌باشد. در این تحقیق با انتخاب پارامترهای هندسی مناسب مانند ارتفاع، ضخامت،شیب هسته و پوسته و مشخصات فیزیکی و مکانیکی اختیاری مصالح تأثیر هرکدام از متغیرها در میزان قوس شدگی مشخص گردیده است. همچنین این نتایج با بعضی نتایج محاسباتی و یک نمونه از نتیاج مشاهدات ابزارگذاری سدهای واقعی مقایسه‌گردیده‌است و بر اساس آن دقت وکارایی محاسبات حاضر نشان‌داده‌شده‌است. در پایان پیشنهادهای اجرایی به منظور تغییرات مناسب در جهت کاهش قوس‌شدگی ارائه‌گردیده است.