سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشک
مظفرعلی مهرابیان – دانشیار مهندسی مکانیک کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی
سیدحسین منصوری – استاد مهندسی مکانیک کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، ب
امیر صرافی – استادیار مهندسی شیمی کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی،

چکیده:

جریان غیراشباع مایع در بستری متخلخل متشکل از ذرات سنگ معدن بصورت محاسباتی و تجربـی مـورد مطالعـه قر ارگرفتـه است . ابتدا معادلات حاکم بر بقای جرم مایع در داخل بستر و داخل ذرات نوشته شده و براساس آن یک مدل غیـردائم و دوبعـدی بـرای حرکت عمودی مایع داخل بستر و انتقال شعاعی مایع داخل ذرات بدست آمده است . این معادلات با یـک روش تفاضـل محـدود ً کـاملا ضمنی حل شده اند تا توزیع درجه اشباع ذره و بستر و توزیع سـرعت جریـان و همچنـین اثـر شـار ورودی متنـاوب بـر ایـن پارامترهـا بدست آید . برای ارزیابی صحت نتایج مدل محاسباتی، یک سری تست های سـتونی بـا پاشـش متنـاوب آب بـر روی سـتونهایی از خـاک اکسیدی معدن مجتمع مس سرچشمه انجام گرفته است . نتایج ع ددی نشان می دهد که اولاً، نتایج حاصل از مدلسازی عـددی در شـرایطی مشابه شرایط تست های ستونی از تطابق خوبی با نتایج تجربی برخوردار است، ثانیاً، درجه اشباع بستر و زمان رسیدن بـه حالـت دائـم بـه شار ورودی و ضریب تراوایی بستر بستگی دارد و ثالثاً، نوسانات سرعت و درجه اشباع داخل بستر به مقدار شـار ورودی، زمـان تنـاوب، ارتفاع و ضریب تراوایی بستر بستگی دارد .