سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهرداد یارنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حمداله کاظمی اربط – استاد دانشگاه تبریز.
مصطفی ولی زاده – استاد دانشگاه تبریز.

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی محدودیت منبع و مخزن و روابط بین آن ها در دو سینگل کراس ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فا کتوریل در ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۲ اجرا گردید . تیمار های آزمایشی شامل دو هیبرید ۶۰۴ و ۷۰۴ ذرت و تیمار حذف دانه شامل بدون حذف دانه (شاهد) و حذف نصف ردیف دانه ها وتیمار حذف گل تاجی شامل حذف و بدون حذف بود . حذف دانه وحذف گل تاجی در زمان پس از گرده افشانی کامل انجام گرفت . نتایج آزمایش نشان دادند که حذف دانه بر صفاتی چون وزن هزار دانه، وزن ه کتولیتر و وزن پوشش بلا ل اثر افزایشی و بر صفاتی چون طول دانه و انتقال مجدد از ساقه اثر منفی داشته است . اثر حذف گل تاجی بر کلیه صفات غیر معنی دار بود و اثر حذف تاسل نتوانست اختلاف معنی داری بر روی عمل کرد دانه ی تک بوته بگذارد که می تواند ناشی از ضعیف بودن تاسل بعنوان یک مخزن باش د. در بین دو هیبرید مورد آزمایش از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری مشاهده گردید . در اثر حذف دانه ، دانه های باقیمانده بیشتر به صورت عرضی رشد یافتند. درصد افزایش وزن هزار دانه با کاهش میزان مخزن در هیبرید ۶۰۴ معادل ۱۰/۲۳ درصد و در هیبرید ۷۰۴ معادل ۳/۸۱ د رصد بود. بیشترین وزن هزار دانه در رقم ٧٠٤ با حذف دانه و بدون حذف تاسل معادل ۳۰۹/۰۷ گرم و کمترین آ ن در رقم ٦٠٤ با حذف تاسل و بدون حذف دانه معادل ۲۵۸/۶۱ گرم مشاهده گردید . با حذف دانه وزن هکتولیتر افزایش یافت یعنی دانه ها فشرده تر شد ند همچنین با حذف دانه وزن خشک اسپات افزایش یافت ولی انتقال مجدد از ساقه در اثر حذف دانه کاهش یافت . بر اساس نتایج آزمایش می توان گفت که دو هیبرید مورد بررسی با محدودیت منبع مواجه بوده و میزان محدودیت در هیبرید ۶۰۴ نسبت به هیبرید ۷۰۴ بیشتر می باشد و همچنین در هر دو هیبرید با کاهش تقاضای اسمیلات میزان تولید نیز کاهش می یابد.