سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد فرشچی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
اشرف رزمی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رفتار امواج ایستای غیرخطی در یک محفظه صوتی با استفاده از یک مدل شبه یک بعدی در این مقاله مورد مطالعه است. معادلات نوسانات صوتی از معادلات حاکم بر دینامیک سیالات برای یک گاز اید هآل استخراج گردیده است. در این معادلات میرایی ناشی از لزجت نیز در نظر گرفته شده و محفظ ههای متقارن محوری با اشکال مختلف مورد بررسی قرار گرفت هاند. در این مدل، محفظه داخلی، با شتاب دامنه ثابت و به طور هارمونیک تحریک گشته، معادلات غیرخطی به صورت عددی انتگرالگیری می شوند. نتایج برای هندس ههای استوانه و مخروط ارائه گردیده است. براساس تئوری، بین دامنه نوسان و فرکانس تشدید با تأثیرات هیسترسیز و اختلال شکل موج ارتباط وجود دارد. در تحلیل حاضر نیز وابستگی اختلال شکل موج با دامنه نوسان و شکل محفظه مورد تأیید قرار گرفت.