سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سامان احمدی زاد –
مهرداد فرخی –

چکیده:

تأثیر انسان و محیط زیست تأثیری است متقابل و انسانها در مواردی بر روی محیط تأثیر نامطلوب می گذارند و در موارد زیادی نیز تحت تأثیر آلودگی ه ای محیط زیست قرار می گیرند و شناخت ماهیت محیط زیست، کنش و واکنش متقابل انسان و محیط، برای کنترل آن لازم و ضروری می باشد. یکی از مهمترین اثراتانسانها بر محیط زیست انتشار آلاینده هائی است که از منابع مختلف از جمله کارخانجات به محیط وارد می شوند که منجر به ایجاد مشکلات و مخاطرات بهداشتی برای سلامت انسانها گردیده است، که چندین واقعه مهم و کلیدی از جمله مه دودلندن در سال ۱۹۵۲ بیانگر این موضوع می باشد که در این حادثه، چهارهزارنفر جان خود را از دست دادند. هدف از این مطالعه، بررسی خطارت بهداشتی ناشی از آلاینده های انتشار یافته از کارخانه های سیمان پورتلند و فرآیندهای احتراق در آنها می باشد. و ین مطالعه روی جمعیتی انجام شده که در مجاورت این کارخانه ها زندگی می کنند. آلاینده های منتشره به اتمسفر در مرحله تولید سیمان غالباً ۱۰PM, 2SO, 2NO، فلزات و دی بنزو… دی اکسین های پلی کلرینه و دی بنزوفوران ها (FS/PCDD) می باشند که اثرات بهداشتی آنها ارزیابی می گردد. نتایج مطالعه ناشن داد که آلاینده هائی از قبیل فلزات و FS/PCDD منتشره از کوره های سیمان باعث ایجاد سمیت و سرطانزایی می گردد. بطور کلی آلاینده های منتشره از کارخانه سیمان به دو دسته تقسیم می شوند: ۱-آلاینده های معیار: منوکسیدکربن (CO)، اکسیدهای نیتروژن (NOX)، اکسیدهای سولفور (SOX)، مواد ذره ای (PM) و هیدروکربن (HC). 2-آلاینده های غیر معیار: آرسنیک (As)، کادمیوم (Cd)، کروم (Cr)، سرب (Pb)، روی (Zn)، دیوکسین ها و فوران ها (S/PCDD)، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقوی (PAHS)، بی فنیل های پلی کلرینه (PCBS)، بنزن و سایر ترکیبات آلی. در این مطالعه آلاینده های فوق از نظر میزان انتشار آلودگی، غلظتشان در خاک و گیاهان و ارزیابی مخاطرات بهداشتی برای انسان مانند ناتوانی، سمیت، سرطانزایی و مرگ و میر مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق نتایج بیان شد که از بین آلاینده های معیار، ذرات مهمترین آلاینده های منشتره از اکرخانه سیمان می باشند، که بیشترین خطرات ناشی از آلاینده ها را شامل می شوند و بارزترین اثراتشان درانسان ایجاد اختلال و مشکلا تنفسی است. که استفاده از وسایل تنظیف و کنترل آلودگی هوا به میزان قابل ملاحظه ای در حذف و ک اهش آنها مؤثر است. همچنین این مطالعه نشان داد که از بین آلاینده های غیرمعیار مخصوصاً فلزات، ارسنیک با ۰/۲% و کادمیوم با ۱/۳۳% به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان در آلاینده های خروجی از دودکش های کارخانه سیمان می باشند که سراطانزایی فلزات منتشره نیز با توجه به نوع فلز دارای غلظت خاصی می باشد.