سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا بانکه ساز – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، خزر آباد ساری

چکیده:

خاویار بعنوان یک فراورده بسیار با ارزش است و حفظ و نگهداری آن بسیار حائز اهمیت می باشد و چون نسبت به تغییرات محیطی بسیار حساس بوده لذا کنترل بهداشتی آن تحت برنامه منظم HACCP و شناسایی مخاطرات تشخیص احتمال وجود خطر و …. ضروری به نظر مرسد . در این مطالعه کیفیت خاویار بر اساس روش آژمایش شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.علیرغم اهمیت خاویار در خصوص بررسی مخاطرات شیمیایی و فساد میکروبی مطالعات کمی در ایران انجام شده است. مطالعات خارجی انجام شده در زمینه بررسی مخاطرات شیمیای خاویار که بتوان بدان استناد نمود محدود است (۳) ولی چنین مطالعاتی زیر ساخت طراحی یک سیستم موثر HACCP برای کنترل این فرآورده می باشد به همین منظور دو فاکتور TVN و PV بعنوان دوشاخص فساد شیمیایی خاویار مورد ارزیابی قرار می گیرد.