سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پورضعیف دوست ابوذر – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن حاجی امین شیرازی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا شمس الدینی – سرپرست تولید کارخانه تغلیظ مجتمع مس میدوک

چکیده:

به منظور محاسبه توان لازم در انتخاب آسیا ها برای تولید محصول مطلوب و بررسی کارآیی مدارهای آسیا کنی اولیه مبنای رایج اندیس کار می باشد. ولی اندیس کار باند برای آسیا های مجدد با توجه به نرمی خوراک کاربرد ندارد. نظر به مشکل بدست آوردن اندیس کار صحیح، لوین بر مبنای انرژی مصرفی آسیای آزمایشگاهی باند در هر دور B روشی ارائه کرده است که اندیس کار قابل اعتمادتری برای ذرات ریز بدست می دهد. با بکار گیری نتایج آزمایش استاندارد باند در کارخانه تغلیظ مس میدوک، انرژی B برای مدار آسیا کنی مجدد ۲۱۸*۱۰-۷ kwh/rev بدست آمد که به میانگین B که توسط باند بدست آمده است بسیار نزدیک است. نهایتا اندیس کار مدار آسیا کنی مجدد مس میدوک تعیین شده است. مشاهده می شود که نتیجه حاصله بمراتب بزرگتر از اندیس کار عملیاتی می باشد. این امر می تواند ناشی از توزیع اندازه نامناسب بار گلوله در آسیای استاندارد باند برای آسیا کنی ذرات ریز باشد