سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر شفیعی علویجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صن

چکیده:

در دنیای تجارت فشرده امروزی موفقیت هریک از محصولات و رسیدن به پیش بینی فروش اهمیت زیادی دارد. یکیاز عوامل موفقیت محصول در بازار، داشتن زنجیره تامین کارا و اثربخش است یکپارچه سازی زنجیره تامین بطوریکه جریان مواد و اطلاعات بطور اثربخش، منظم و موثر صورت گیرد از شاخصهای مهم یک زنجیره تامین موفق می باشد. از ضرورتهای دستیابی به این مهم، شناسایی ساختار زنجیره تامین و آشنایی با روشهای تحلیل استراتژیک این ساختارهاست. این مقاله نیز در همین راستا قصد ارائه خطوط راهنما و راهکارهای استراتژیک برای تحلیل ساختار زنجیره تامین در صنعت را دارد. در مقاله حاضر ادبیات و مدلهای مختلف در زمینه های مدلسازی زنجیره تامین، شناسایی ضعف ها و قوتهای زنجیره ارائه راهکارهای استراتژیک برای بهبود زنجیره و ارزیابی زنجیره مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گرفت. دراین راستا، ابتدا کلیات و مفاهیم کلیدی تعیین شد. پس از آن به جمع آوری مقالات و منابع علمی در هریک از حوزه های شناسایی شده پرداخته شد. سپس مرور و بررسی مدلهای موجود از منابع صورت پذیرفت. همزمان به شناسایی خبرگان و صاحبنظرات این حوزه درصنعت و دانشگاه و اخذ نظرات علمی – تجربی آنها پرداخته شد. پس از آن نتایج مطالعات صورت گرفته استخراج و ارائه گردید. نتایج مطالعه منجر به ارائه خطوط راهنمایی در زمینه های مدلهای تحلیل استراتژیک ساختار زنجیره تامین شد. استفاده از مطالعه تطبیقی یکی از نقاط قوت این مقاله به حساب می آید.