سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – بخش مهندسی عمران – دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر آقاکوچک – بخش مهندسی عمران – دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به بحث و بررسی مدلهای رفتاری اعضاء مهار بندی ها در سکوهای ثابت فلزی دریائی تحت اثر زلزله های شدید پرداخته میشود. در بیان رفتار اعضاء مهاربندی سکوهای دریائی تحت اثر زلزله های شدید روشهای اجزاء محدود، مدلهای تئوری فیزیکی و مدلهای پدیده مورد استفاده قرا رمی گیرد. در روش اجزاءمحدود، عضوهای مهاربندی به تعداد المان با طول مشخص تقسیم می گردد و انالیز تغییر مکان بزرگ (LARGE DISPLACEMENT ANALYSIS) برای کل سیستم انجام می گیرد.
روش دیگر قابل استفاده جهت مدل کردن عضو مهاربندی، مدلهای تئوری فیزیکی می باشد. در این مدلها با استفاده از منحنی های اندرکنش نیروی محوریو ممانهای خمشی برای عضو مهاربندی و فرض رابطه ممان انحنا بصورت الاستوپلاستیک کامل در مفاصل پلاستیک، پاسخ سیستم تحت بارگذاری مورد نظر بدست می آید.
مبنای روش استفاده ازمدلهای پدیده ای در تعریف منحنی نیروی محوری تغییر مکان محوری المان خرپائی می باشد که المان مزبور جایگزین عضو مهاربندی می گردد.
اینروشها دارای خصوصیاتی می باشندکه مورد بحث قرار می گیرد . در انتخاب مدل مناسب به منظور تحلیل غیر خطی سازه در در مقابل بارهای دینامیکی با شدت بالامانند زلزله های شدید، می بایست از مدلی استفاده نمود که تا حد امکان پاسخ بدست آمده به رفتار واقعی سیستم نزدیک باشد.