سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اه
احمدعلی توکلی زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران
محسن زرشناس – کارشناسی ارشد سازههای آبی، شرکت مهندسین مشاور دزآب

چکیده:

در سالهای اخیر بینش عمومی نسبت به اهمیت کیفیت آب در سیستمهای رودخانهای، بویژه در بخشهایی از دنیا که رودخانهها منابع اصلی تأمین کننده آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنایع میباشند بسیار افزایش یافته است . تالابها یکی از منابع طبیعی آب میباشند که دارای تنوع بسیاری از نظر نوع اکوسیستم بوده و با توجه به فاکتورهایی مانند نوع خاک منطقه، توپوگرافی، آب و هوا، هیدرولوژی، شیمی آب و سایر عوامل، نوع آن مشخص می – گردد . تالابها محل پیوند زمین و آب میباشند . آنها منطقهای هستند که در آن جریان آب، چرخه غذایی و انرژی خورشیدی با یکدیگر ترکیب شده و یک اکوسیستم واحد با مشخصه هیدرولوژی تشکیل میدهند . بنابراین محافظت از آنها در حوضه آبریز بسیار حائز اهمیت است . با توجه به اهمیت بررسی کیفی تالابها و محافظت از آنها، در این تحقیق ضمن معرفی کلی این بخش از حوضههای آبریز معرفی تالابهای بینالمللی ایران، مدلهای ریاضی که می – توان برای شبیهسازی کیفی تالاب – ها و سیستمهای رودخانهای استفاده نمود معرفی شده و توانائیها و محدودیتهای این مدلها ذکر خواهد شد . در خاتمه مدلهای پیشنهادی باتوجه به مکانیزم انتقال، نوع سیستم عامل مدل، فرآیندها و پارامترهای کیفی مدل بررسی شده و نتایج بصورت جدول ارائه خواهد شد .