سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود ترابی آزاد – مرکز علوم جوی و اقیانوسی

چکیده:

در طی چند دهه گذشته پیشرفتهای زیادی برای فهم گردش اقیانوسی بزرگ انجام شده است. به دلیل مشکلات موجود برای حل مسئلهاز طریق تحلیلی، مسئله بیشتر به سمت توسعه مدلهای عددی هدایت شده است. اگر اینمدلها با فرایندهای دینامیکی صحیح توسعه داده شوند و نتایج حاصله با مشاهده مطابقت داشته باشند می توان از آن برای پیش بینی آب و هوا، آلوده کننده های طبیعی در اقیانوس و مطالعه ساخته هایدست بشر استفادهنمود.
چند مدل عددی و نتایج حاصل از آنها و محدودیتهایشان بررسی شده سپس دو مدل از گردشهای اقیانوسی در جهان مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها مدل عددی گردشدر خلیج فارس و نتایج حاصلهاز آن توسط یک برنامه از پیش آماده کامپیوتری مورد بررسی واقع میشود.