سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیژه بختیاری – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
محمدتقی صادقی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
حسین ابوالقاسمی – سازمان انرژی اتمی، معاونت تولید سوخت هسته ای

چکیده:

آزمایشات انتقال جرم در مورد فاز قطره ، اول ین مرحله برا ی طراح ی استخراج کننده ها ی ما یع – مایع می باشد . از آنجا که تع یین پروفایل غلظت و بازده انتقال جرم به عنوان پارامترها ی مهم در طراحـ ی و انتخاب شرا یط به ینه در دستگاه م یکسرستلر به شمار م ی آ ید، در این تحقیق پروفایل غلظـت در فاز قطره برای دو مورد خاص که ضریب انتقال جرم در فاز پیوسته محدود و یا نامحـدود مـ ی باشـد مورد مطالعه قرار می گیرد . غلظت ها ی به دست آمده از ا ین دو مدل با داده های تجربـی حاصـل از یک دستگاه می کسرستلر افق ی ده مرحله ا ی مقایسه شده اند . نتایج نشان م ی دهـد کـه انحـراف از داده های تجرب ی برا ی حالت یکه مقاومت در فاز پ یوسته در نظر گرفته شود، کمتر م ی باشد و عمـلاً از مقاومت هیچ یک از فازها نمی توان صرفنظر کرد .