سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صاحب عباسی – کارشناس ارشد، معاونت بهره برداری سد و نیروگاه ، سازمان آب و برق خوزستا

چکیده:

هنگامیکه یک جریان با موادمعلق (جریان چگال) وارد مخزن آب ساکن پشت سد می گردد در نقطه ای از مخزن سد، جریان چگال به زیر آب ساکن فرو می رود که این نقطه را اصطلاحا نقطه فروروی جریان چگال (نقطه پلانج) می نامند. محل وقوع پدیده پلانج متغیر بوده و می تواند تابع شرایط مختلف جریان باشد. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر در محل تشکیل نقطه پلانج، یک مدل هیدرولیکی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی اثر دبی و شیب مخزن بر پارامترهای مربوط به پدیده پلانج جریان چگال، آزمایشاتی بادبی ها و شیبهای مختلف انجام گردید. در تمامی این آزمایشات، پارامترهای مربوط به پدیده پلانج اندازه گیری شد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، رابطه بین عمق پلانج و عمق بحرانی، همچنین مدل ریاضی محل پلانج به صورت تابعی از دبی و دیگر خصوصیات جریان ورودی معرفی گردید.