سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ترانه سادات جان فدا – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران
سیدمحمودرضا پیشوایی – عضو هیات علمی دانشکدة مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
سیدمهدی برقعی – عضو هیات علمی دانشکدة مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مطالعه پس از فرمولاسیون فرآیند انجماد، مدلهای مربوطه توسط روشهای عددی تفاضل محدود حل شده اند و سپس زمان انجماد و کاهش وزنی محصول تحت شرایط مختلف عملکردی انجماد نظیر دماها یا سرعتهای مختلف هوای فریزر محاسبه شدهاند. همچنین سعی شده است تاثیر اختلافات مربوط به اندازه، نوع و دمای اولیة محصول بر مقدار زمان انجماد بررسی گردد. برای شبیهسازی از سه مدل و روش حل مختلف استفاده شده است و کلاً از طریق مقایسه نتایج شبیه سازی و اطلاعات تجربی مشخص شده است که هر چند مدل توأم انتقال جرم و حرارت، مدل دقیقتری میباشد ولیکن به دلیل غیر متخلخل بودن محصول مورد بررسی (گوشت ماهی) و تاثیر بسیار اندک انتقال جرم بر انتقال حرارت به دلیل ساختار این گونه مواد، تفاوت چندانی بین نتایج حاصل از مدل توام جرم و حرارت و نیز مدلی که انتقال جرم و تصعید از لایه یخ فوقانی را بحساب نمی آورد در محصولات غیر متخلخل وجود ندارد.