سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود شکریه – استاد دانشکده مهندسی مکانیک
احمد پارسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هنگامیکه مواد مرکب تقویت شده با الیاف به صورت فشاری در راستای الیاف بارگذاری می شود براثر کمانش الیاف و یا براثر شکست عرضی در رزین ، دچار تخریب می شود. در بارگذاری فشاری دوحالت کمانش برای الیاف وجود دارد. حالت اول کمانش برشی و حالت دوم کمانش عرضی دراین مقاله نوع المان حجمی مناسب در مدل سازی میکرو موردبررسی قرار می گیرد یکی از پارامترهای مهمی که برروی نتایج حاصل از مدلسازی تاثیرزیادی دارد نحوه قرار دادن شرایط مرزی برروی مدل می باشد در مقیاس میکرو در هنگام کمانش الیاف رزین اطراف آن دچار کمانش نمی شود جهت جلوگیری از کمانش رزین اطراف تک لیف در مدل المان محدود سطوح جانبی رزین در مدل در راستای جانبی قیدگزاری گردید تا از کمانش رزین جلوگیری شود با مدلسازیهای صورت گرفته با شرایط مرزی اعلام شده مشخص گردید که از بین سه نوع المان حجمی شش ضلعی، مربع و دایره ای نتایج المان حجمی شش ضلعی همخوانی بهتری با نتایج تجربی دارد. در مرحله بعد رزین اطراف فایبر با فنر معادل آن جایگزین گردید و سپس مقااومت کمانشی د رمدل محاسبه گردید. نتایج حاصل از این نوع مدل سازی بانتایج مدلسازی شش ضلعی مقایسه گردید درصد خطا حاصل از این دو نوع مدلسازی ۱۶% محاسبه گردید.