سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد رضا ناروئی راد – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
موسی فرزانجو – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محمد جعفر آقایی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
حمیدرضا فنایی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

به منظور برسی ضرایب همبستگی و مدل رگرسیونی و صفاتی که با عملکرد در شرایط کم آبیاری ارتباط دارند ، تعداد ۱۲۶ توده عدس بانک ژن گیاهی ملی ایرانبه صورت ۳ خطی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک – زابل کشت گردید و در کلیه توده ها با مشاهده اولین گل آبیاری تا پایان مرحله برداشت قطع گردید. در طول دوره از زمان کشت تا برداشت صفات در صد سبز ، ارتفاع ، تعداد دانه در غلاف ، وزن صد دانه ، طول غلاف ، عملکرد دانه ، مدت زمان کشت تا گلدهی ، مدت زمان کشت تا برداشت و مدت زمان گلدهی تا برداشت یادداشت برداری گردید.نتایج حاصل از ضرایب همبستگی ساده میان صفات نشان داد بین صفت عملکرد با ارتفاع و درصد سبز همبستگی مثبت و معنی دار ولی با صفت فنولوژیک مدت زمان کشت تا گلدهی همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد ، همچنین تجزیه رگرسیون به روش گام به گام برای صفت عملکرد به عنوان متغیر وابسته و برای سایر صفات به عنوان متغیر مستقل نشان داد که عملکرد نهایی تحت تاثیر ارتفاع ، درصد سبز و مدت زمان کشت تا گلدهی قرار گرفته است.