سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین یعصوبی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امواج آب در مسیر حرکتشان از ابهای کم عمق به سمت نواحی ساحلی در هر نقطه تحت تاثیر عمق کف قراردارند. این اثر در آب عمیق اهمیتی نداشته اما از عمقی تقریبا برابر طول موج تغییر توپوگرافی کف باعث تغییر درجهت و سرعت امواج شده که موجب ایجاد پدیده هایی همچون انکسار، پشته کردن و شکست موج می شود. در اثر شکست موج در برخی از سواحل که دارای توپوگرافی خاصی هستند جریانهای در منطقه surfzone ایجاد می شود . یکی از این جریانها، جریان در طول ساحل است که در نهایت منجر به ایجاد جریان برگشتی در دیا می شود. در این مقاله از یک مدل ریاضی برای پیش بینی این جریان در نزدیکی شکاف آب بندهای مستغرق استفاده شد و نتایج حاصل با اطلاعات آزمایشگاهی در دسترس مقایسه گردید. نتایج مقایسه نشان میدهد که مدل توانایی انجام پیش بینی خوبی ازمیزان خیز آبوسرعت جریان برگشتی را دارد.