سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز اعتباری –
مصطفی یعقوب زاده –
فاطمه شهابی فرد –
حسین عادلی –

چکیده:

مدل آب زیرزمینی در واقع فرم ساده شده ای از یک سیستم واقعی آبهای زیرزمینی است که بطور تقریبی همبستگی بین عمل و عکس العمل هیدرودینامیکی را در یک سیستم ارائه میدهد. یکی از مهمترین مراحل مدلسازی، تهیه مدل مفهومی مناسب با طبیعت سفره می باشدکه تهیه آن، بستگی به اهداف مدلسازی و منابع موجود و آمار و اطلاعات میدانی دارد. در این مطالعه سعی شده است به کمک نرم افزارGMSو با استفاده از داده های حفاری چاههای اکتشافی و نتایج ژئوفیزیکی، مدل مفهومی دشت تبریز تهیه و برای مدل ریاضی به کار رود. پس از آن نتایج حاصل از مدل به دو روش مستقیم و معکوس کالیبره شده است و توزیع خطا و منحنی پراکنش در منطقه مورد مطالعه تعیین گردیده است.نتایج مشخص نمود که تفاوت اندکی بین مقادیر مشاهده شده و محاسبه شده توسط مدل وجود دارد و اختلاف بین مقادیر ورودی و خروجی مدل حداقل و قابل قبول می باشد.