سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی کاربردی، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم
نقی سعادتجو – دانشیار گروه شیمی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، زنجان، ایران
محمد حسین رسولی فرد – استادیار گروه شیمی، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم ، زنجان ، ایران

چکیده:

پروژه حاضر به منظور بررسی اثر بالقوه جاذب تکه های سخت شده سیمان پرتلند (HPPC)به عنوان یک جاذب ارزان قیمت در حذف رنگ آلی قرمز بازی ۴۶ از آب آلوده در سیستم نا پیوسته انجام گرفته است. این جاذب با توجه به برتری هایی همچون عدم تولید لجن در پایان فرایند و کارایی بالا و ارزانی، برای مطالعه انتخاب شده است. در کار حاضر مدل های سینتیکی و ایزوترم ها تعادلی فرایند جذب سطحی قرمز بازی ۴۶ بر تکه های سخت شده سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه تصاویر SEMجاذب نشان می دهد که ذرات سیمان دارای حفراتی است که برای بدام انداختن مولکول های قرمز بازی ۴۶ و جذب آنها مطلوب عمل می کند. بنابراین نتایج حاصل نشان داده است که HPPCمی توانند در حد وسیعی به عنوان یک جاذب ارزان قیمت با کارایی بالا بکار رود.