سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی نظر – عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نفت های خام واکس دار در محیط سرد به سختی منتقل می ش وند و در دماهای پایین تر از دمای ظهور واکس بدلیل کریستالیزاسیون واکس رفتاری غیر نیوتونی از خود نشان می دهند . ویسکوزیته نفت جهت طراحی خطوط لوله در مراحل انتقال نفت خام و ترکیبات نفتی، حرکت و جابجایی نفت در مخازن، فرآیندهای تولید از مخازن هیدروکربوری و فرآی ند های پالایش از اهمیت ویژه ای
برخوردار است . در این مقاله مروری بر مدل های رئولوژیکی ارائه شده برای پیش بینی منحنی های جریان و ویسکوزیته نفت بعمل خواهد آمد . نفت خام رفتاری تیکسوتروپیک از خود نشان می دهد و پارامترهایی نظیر تاریخچه تنش ، تاریخچه حرارتی، محت وای واکس جامد، ترکیب درصد اجزاء ، دما و نرخ برش شدیدًا برخواص جریانی نفت تأثیر دارند . در این مقاله بحث و تحلیل در
خصوص درستی و جامعیت مدل های ارائه شده انجام شده است . بررسی های انجام گرفته بیانگر آن است که هیچ یک از این مدل ها نمی تواند جامعیت لازم در پی ش بینی دقیق و فراگیر خواص رئولوژیکی برای هر نمونه نفت را داشته باشد و هر مدل دارای نواقصی می باشد . در ادامه با توجه به ارتباط این خواص با فرآیند کریستالیزاسیون استراتژی درست برای مدلسازی پیشگویی خواص
رئولوژیکی نفت پیشنهاد می شود.