سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ذکترحمیدرضا نائبی – دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس مدرس دانشکده مهندسی صنایع
محمد فرهادی – کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران کارشناسی ارشد رشته م

چکیده:

اندازه گیری تناسب سازمانیاستفاده از آن در فرایند عاضه یابی در سطح سازمان، مشاغل و افراد، تاثیر بسزایی در توسعه و تعریف پروژه های بهبود مناسب با شرایط واقعی و افزایش ضریب موفقیت پروژه های توسعه و تحول دازد. دز پژوهش حاضر، با هدف توسعه مدل و ابزاری برای سنجش میزان تناسب از منظر مدل همخوانی نادلر و توشمن به یکی از مصادیق شش گانه ناهمخوانی یعنی وظیفه-سازمان رسمی پرداخته شده است. برای این منظور، دو رویکرد عمده وجود داشت؛ اول، جستجوی همخوانی میان شغل و نظام ای رسمی سازمان با رویکرد فرایندی و دوم، توجه به ماهیت مشاغل و ترتیبات رسمی و توجه به پیوستاری که تناسب در آن معنا پیدا می کند. رویکرد اول، به توسعه ابزارهایی مانند ابزارهای اندازه گیری نتعالی سازمانی می انجامید که گرچه ارزشمند است، اما مشکل گشا نبود. در این مقاله با رویکرد دوم و استفاده از ادبیات تئوری سازمان و مدیریت منابع انسانی، مصادیق همخوانی میان این دو مولفه شناسایی و معرفی شده اند. همچنین ابزاری برای سنجش تناسب و عدم تناسب توسعه داده شده است که در انتهای مقاله معرفی شده است.