سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه داداشیان – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمیه شاه محمدی – کارشناس ارشد مهندسی مدیریت صنایع نساجی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه
کاوه محمد سیروس – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار رویکردی سیستماتیک است که مهمترین هدف آن بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان است و در ایجاد تطابق بین فرصتهای بازار و قابلیت های بنگاه بسیار مفید خواهد بود . بطوریکه سازمان را از رشد خود در بازار کنونی مطمئن می کند. با افزایش رقابت در بازار کسب و کار، حضور شرکتهای داخلی در بازار تجارت جهانی (WTO) و توسعه اقتصاد باز در ایران، رویکردهای سنتی کارساز نیست.در این مقاله متدولوژیهای موجود در مهندسی مجدد با توجه به معیارهای مهندسی مجدد مورد مقایسه قرار گرفتند . این مقایسه از این جهت صورت گرفت که بیان کند هر متد بر چه معیارهایی تاکید دارد و بر اساس چه نوع دیدگاهی طراحی شده است. از آنجائیکه هیچکدام از متدهای مورد مطالعه، تمام معیارهای مهندسی مجدد را نداشتند، بر این اساس متد جدیدی به نام SPISS مطابق با اصول اساسی در مهندسی مجدد طراحی گردید. سپس این مدل در صنعت نساجی بصورت الگو در آورده شد و برای اعتبارسنجی این متد پرسشنامه هایی بر اساس گامهای متدولوژی تنظیم و به ۳۰ نفر از خبرگان صنعت نساجی ارائه گردید. پاسخهای دریافت شد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و بدین صورت مدل ارایه شده اعتبار سنجی شد.