مدل INTERATION برای مدل کردن عملکردهای آزادراهی و خیابانهای شهری، تخصیصی ترافیکی، کنترل ها و مسیریابی دینامیکی و استاتیکی و زمینه های وATMS و ATIA کاربرد دارد. این مدل حرکت وسایل بر اساس رابطه سرعت جریان مشخص شده و درنظرگیری حق انتخاب مسیر برای راننده را در هر کمان نشان می دهد.

این برنامه توانایی بالایی در زمینه مدل دنباله روی وسایل نقلیه ، مدل تغییر باند ” و نحوه پذیرش فاصله ” دارا می باشد.

منطق کلی مدل می تواند بعضی از سطوح تحلیلی Tbcm را همانند تقاطع های چراغدار محافظت شده ” و آزاد” وچراغهای هماهنگ ” انجام دهد. در آزادراهها تحلیل حرکتهای همگرا”، واگرا”، موجی و گلوگاهها امکان پذیر است. همچنین مدل می تواند کنترل چراغ، رمپ و CMS را انجام دهد.

کنترل های ترافیکی خروجی گرافیکی مدل بصورت انیمیشن می باشد. این مدل برای شبکههای مختلف در ایالات متحده، کانادا، واروپا مورد استفاده قرار گرفته است. نسخه کوچک این مدل توانایی مدل کردن شبکه ای با ۲۵ هزار وسیله نقلیه، ۲۵ کمان، ۲۵۰ گره و ۲۵ ناحیه را دارد. نسخه های بزرگتر برنامه توانایی مدل کردن ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه را بوسیله کامپیوتر شخصی و تحت سیستم عامل Dos دارا می باشند.

بررسی مجموعه TSIS

TSIS مجموعه ای از نرم افزارهای شبیه سازی می باشد که قابلیت مدل سازی چراغهای راهنمایی، عملکردهای آزادراهی یا ترکیب عملکردهای آزادراهی و شهری که دارای شرایط ساده یا پیچیده می باشند را دارا است. یکی از نقاط قوت آن این است که توانایی شبیه سازی ترافیکی با سطح جزئیات بالایی را دارد.

بخشی از تواناییهای این نرم افزار شامل موارد زیر می شود:

– مطالعات مدیریت دسترسی و تأثیرات ترافیکی

– تقاطع های غیر همسطح شهری و آزادراهی

– زمان بندی چراغها و هماهنگی” آنها

– حرکتهای تداخلی” در آزادراه ها و افزایش و کاهش باندها

– ایستگاه های اتوبوس، مسیرهای اتوبوس ، ماشینهای تفریحی” و تاکسی ها

– کنترلی رمپ و باندهای HOV و…

– بررسی مدل AIMSUN”

نرم افزاری می باشد که قابلیت مدل سازی شرایط ترافیکی در یک شبکه شهری که شامل مسیرهای شهری و آزادراهی است را دارا می باشد. این برنامه خروجی های همانند میزان جریان، سرعت ها، زمان سفر و … را دارا می باشد. یکی دیگر از توانایی های این برنامه امکان شبیه سازی شناساگرها و سایر اجزای ترافیکی همانند چراغهای ترافیکی می باشد.

با استفاده از این مدل می توان وضعیت های مختلف هندسی مسیر، حوادث، مانورهای تداخلی و … را مدل کرد. از نقاط قوت این مدل دقت بالای آن و رابط گرافیکی مناسب آن می باشد.