سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی پورمند – گروه فیزیک دانشگاه یزد، یزد
عضنفر میرجلیلی – گروه فیزیک دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

طیف انعکاسی ) ATR ( Attenuated Total Reflectivity چاه کوانتومی In0.6 Ga0.4 N /GaN که در آن اجزاء سازنده دارای ساختار مکعبی می باشند، در ناحیة فروسرخ دور با استفاده از تقریب محیط مؤثر، و پاسخ آن به نور پلاریزه مایل بررسی شده است . مدهای پلاریتون سطحی این چاه کوانتمی را به روش تئوری مشخص کرده ایم . اثر آلائیدگی چاه کوانتمی به وسیلة پلاسمون و تغییر درصد مولی ترکیبات روی محل این مدهای پلاریتون سطحی بررسی شده است . مشاهده شده که محل این مدهای سطحی در اثر این عوامل جابجا می شود . جابجایی این مدهایپلاریتون سطحی ابزار مناسبی برای تعیین مقدار بار آزاد و مقدار In و Ga در چاه کوانتمی خواهد بود