سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد پورعباس خیرالدین – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی آ.شرقی

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است تصویردقیقی ازوضعیت بیلان آب در منطقه ریشه گیاهان زراعی تحت مدیریت زارعین استان آذربایجان شرقی ترسیم گرددو بر اساس آن کارایی مدیریت آبیاری تعیین و تاثیرآن بر تولید محصولات زراعی تبیین گردد. بدین منظور ابتدا چند دشت بعنوان نمونه از حوضه های آبریز استان انتخاب شده است. میزان سطح زیر کشت و انواع محصولات در آنها تعیین و داده های نزدیکترین ایستگاه هواشناسی سینو پتیک نظیر گردآوری گردیده ومیزان نیاز آبی محصولات توسط نرم افزارcropwat و بروش پنمن مانتیس محاسبه گردیده است. اطلاعات مربوط به تاریخ کاشت ، دور و مقدار آب آبیاری از منابع مختلف جمع آوری یا برآورد گردیده و در نهایت میزان آبی که واقعاً به مصرف گیاه درطول فصل زراعی رسیده مشخص گردیده است. بدنبال آن مقدار تبخیر و تعرق واقعی نیز بدست آمده و با مقایسه دو کمیت تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی و اعمال ضریب حساسیت هر محصول ، مقادیر درصد تنش آبی احتمالی تحمیل شده بر گیاه زراعی و به تبع آن درصد کاهش تولید هر محصول تخمین زده شده است. جداولی نیز تهیه شده که در آنها می توان میزان تولید فعلی محصولات زراعی و میزان درصد کاهش تولید محصول هر یک بدلیل تنش آبی تحمیلی را مشاهده نمود. همچنین مقدار تولید در شرایط بدون تنش آبی یا آبیاری بهینه محاسبه و با مقادیر تولید متوسط کشور و حداکثر جهان مقایسه گردیده است.